Streptolysin O Antibody
CATEGORY: LAB      MNEMONIC: ASO
LAB: WMC
DEPT: SERO
DAYS SET: Mon-Fri {0700}
TAT: Same day
CPT: 86060

Search this site:
A B C D E F G H IJK L M NO P QR S T UV WXYZ Home

SYNONYMS:
     ASO

PREFERRED SPECIMEN:
     1 ml Gold(gel)

MINIMUM SPECIMEN:
     0.6 ml Gold(gel)

REFERENCE RANGE:
     <4yrs. Old . . . <100 IU/mL
     >5yrs. Old . . . <200 IU/mL